We Specialize in

Interior Design

We are able to design and produce interiors and exteriors ranging from residential to private or commercial ones. Thanks to our partners, there is a wide spectrum of products and exterior materials.

Sme schopní navrhnúť a zrealizovať rôzne interiéry a exteriéry od bytových až po súkromné ​​alebo komerčné. Vďaka našim partnerom existuje široké spektrum výrobkov a exteriérových materiálov.

Product Design

Multifunction, ergonomics, finding and combining new materials are KUNST.’s keywords in product design. These features have high priority for us due to innovations and creation of unique pieces of furniture for each client individually.

Kľúčové slová pri dizajne produktu spoločnosti KUNST. sú multifunkčnosť, ergonomickosť, hľadanie a kombinovanie nových materiálov. Tieto črty sú pre nás vysoko prioritné vďaka inováciám a vytváraniu jedinečných kusov nábytku, zvlášť pre každého klienta.

Design Consulting

One of interesting and important parts of our work is consulting, as we usually do completely out-of-standard consulting to find your design solutions.

Jednou zaujímavou a dôležitou súčasťou našej práce je poradenstvo, pretože pri hľadaní vašich dizajnových riešení zvyčajne poskytujeme úplne nad(ne)štandardné poradenstvo.

KUNST.

The thin line between aesthetical and kitsch.

Smart, Functional & Aesthetic.

A design atelier that believes in the power of great ideas.

We’re KUNST.

Where the art and design meet.

Who is behind all this?

KUNST. is a design atelier established in 2016 in Slovakia by a product and interior designer MA. Kortan Idrizoglu. Since the establishment, it carried out many projects in the field of product design and interior design. It makes its own and authentic designs for individuals or manufacturers. Also it provides a wide range of services in the field of design with qualified staff. The team focuses on details and values ​​in the project and does its research and development accordingly.

“A thin line between aesthetical and kitsch”

As it can be understood from our motto, we evaluate designs from both functional and artistic perspective.

Kto za tým všetkým stojí?

KUNST. je dizajnérsky ateliér založený v roku 2016 na Slovensku, produktovým a interiérovým dizajnérom MA. Kortanom Idrizoglum. Od svojho vzniku realizuje veľa projektov v oblasti produktového dizajnu a interiérového dizajnu. Vyrábajú sa tu svojské a autentické dizajny pre jednotlivcov alebo výrobcov. Poskytuje širokú škálu služieb v oblasti dizajnu s kvalifikovaným personálom. Tento tím sa zameriava na detaily a hodnoty projektu a podľa toho robí jeho výskum a vývoj.

“Hranica medzi estetičnom a gýčom je veľmi tenká”

Ako z nášho motta vyplýva, hodnotíme návrhy z funkčného ale aj z umeleckého hľadiska.

Meet the Team

The team focuses on details and values in the project and does its research and development accordingly. It is made of designers from the first phase of the project to the finishing touches.

Tím sa zameriava na detaily a hodnoty projektu a podľa toho robí jeho výskum a vývoj. Tvoria ho dizajnéri od prvej fázy projektu až po finálne úpravy.

Get in Touch

Feel free to drop us a line to contact us